Integritetspolicy

Policy för hantering av personuppgifter och cookies

Allmänt

Genom att gå in på www.foretagshalsovarden.se (”hemsidan”) godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies i samband med din användning av hemsidan.

Personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss via telefon, vid besök, om du kontaktar oss via formuläret på hemsidan eller skickar brev/e-post till oss.

Om du anmäler dig till nyhetsbrev kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick samt i marknadsföringssyften.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig i form av till exempel utskick av nyhetsbrev.

Wetterhälsan Företagshälsovård AB meddelar personnummer tillsammans med aktuell konsultation på faktura till kundföretag.

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.

Som kund hos Wetterhälsan Företagshalsovård samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad.

Om du har synpunkter på hur företaget hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till dataskyddsombud eller Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Wetterhälsan Företagshälsovård 556857-4999. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran av radering ber vi dig kontakta wetterhalsan@foretagshalsovarden.se

I vissa sammanhang är det kundföretag som är personuppgiftsansvarig, medan Wetterhälsan Företagshälsovård är personuppgiftsbiträde. Det kan exempelvis vara när ni som arbetsgivare tar kontakt med oss för utförande av tjänster. I andra sammanhang kan Wetterhälsan företagshälsovård vara personuppgiftsansvarig och annan leverantör personuppgiftsbiträde. Det kan gälla leverantör av journalsystem.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud är David Moltubak, david.moltubak@wetterhalsan.se

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Som kund eller patient hos företaget behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att företaget ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos företaget. Marknadsföring skickas till dig som kund grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av företaget.

All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta wetterhalsan@foretagshalsovarden.se

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte.

Överföringar till tredje land

Företaget strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kunders personuppgifter.

Lagring och gallring

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad

När företaget samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

–   Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas;

–   Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;

–   Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund;

–   Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds; och

–   När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet.

Säkerhet

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Övrigt

Företagets webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, wikis och andra social media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt “Social Media-applikationer”). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon Social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Social media-applikation, över vilka vi har lite eller ingen kontroll. Därför tar vi inget ansvar för någon annan användares användning eller missbruk av information som du bidragit med i någon Social media-applikation.

Immaterialrätt

Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör Wetterhälsan Företagshälsovård eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver Wetterhälsan Företagshälsovårds skriftliga godkännande.

Cookies

www.foretagshalsovarden.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. www.foretagshalsovarden.se sparar inte IP-adresser i våra databaser.

www.foretagshalsovarden.se har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar.

Google analytics

Wetterhälsan företagshälsovård använder sig av ”Google Analytics” för att bättre förstå hur hemsidan används. Detta görs i syfte att kunna tillhandahålla en så bra och effektiv hemsida som möjligt. För mer information om instrumentet, följ denna länk: Google Analytics